معرفی نامه معتبر

کارت ملی

کارت پایان خدمت

عکس پرسنلی

ناشتایی به مدت 10 الی 12 ساعت

عینک در صورت استفاده

مدارک لازم جهت معاینه